المنتجات

جهاز بادلر

جهاز لحراثة الأطراف

روتـــوتیلــــر(لطحن قطع التراب الکبیرة)

روتفیتـــور شبــه ثقیــل

روتفیتــور(Goldoni Rotivator)

روتفیتور أوفست

روتفیتور أوفست شبه ثقیل

روتفیتور بذراع هیدرولیکی متحرک

روتفیتور ثقیل MOD HIH

روتوکولتیفاتور خفیف بعلبة سرعات

محراث دوار سحب ذو جهاز استشعار مودیل

تشیزل مرکب

تشیزل مرکب خفیف

روتــوتشیــزل

روتوتشیزل بکر مرکب

جهاز حفار(دیتشر)

جهاز حفار(دیتشر)

سیکلوتریلر(باور هارو)

سیکلوتریلر(باور هارو)

مطحنة أغصان دوارة عمودیة

مطحنة أغصان دوارة عمودیة

محراث قرصی دوار

محراث قرصی دوار